«عکس نوشته هایی با مضامین عقل و علم»
(مطالبی در باب عقل و علم که مبانی اصلی و اساسی دینداری و حق مداری اند.) (88 عدد)