«عکس نوشته هایی با مضامین صفات الشیعه»
(مطالبی در باب صفات و شاخصه های مومنین و متقین)