«عکس نوشته هایی با مضامین خانواده»
(مطالبی در باب مسائل خانوادگی و تربیتی)