این صفحه متعلّق به پاسخ پرسشهای کاربران گرامی است.

در رابطه با مطالب این سایت پیشنهادات، انتقادات و پرسشهای خود را مطرح نموده و پاسخ آنرا در این صفحه بخوانید.

جنبش فرهنگی منادیان فتح

پیام آور علم، عمل، عشق و عدل، از دو منبع عقل و وحی، دست آوردی از ایرانیان برای جهانیان،
(www. JF72 .ir)
و من الله التوفیق...