«عکس نوشته هایی با مضامین اعتقادی»
(مطالب در باب اصول اعتقادی، توحید، معاد، انسان کامل و ...) (199 عدد)