ترجمه و تفسیر اجمالی آیات وحی
ردیف دانلود حجم(MB) زمان توضیحات
- مبحث مقدّماتی در باب ترجمه و تفسیر آیات وحی 15/5 1:07:47 مبحث مقدّماتی و سورۀ حمد
1 ترجمه و تفسیر حزب اول 16/8 1:13:34 سورۀ بقره آیات 1 الی 74
2 ترجمه و تفسیر حزب دوم 16/7 1:13:15 سورۀ بقره آیات 75 الی 141
3 ترجمه و تفسیر حزب سوم 14/9 1:05:30 سورۀ بقره آیات 142 الی 202
4 ترجمه و تفسیر حزب چهارم 13/3 58:31 سورۀ بقره آیات 203 الی 252
5 ترجمه و تفسیر حزب پنجم 17/3 1:15:47 سورۀ بقره آیات 253 تا آخر- آل عمران 1 الی 14
6 ترجمه و تفسیر حزب ششم 15/5 1:08:08 سورۀ آل عمران آیات 15 الی 92
7 ترجمه و تفسیر حزب هفتم 16/6 1:12:55 سورۀ آل عمران آیات 93 الی 170
8 ترجمه و تفسیر حزب هشتم 13/6 59:41 سورۀ آل عمران171 الی آخر-سورۀ نساء آیات1 الی 23
9 ترجمه و تفسیر حزب نهم 16/1 1:10:25 سورۀ نساء آیات 24 الی 87
10 ترجمه و تفسیر حزب دهم 16/9 1:14:12 سورۀ نساء آیات 88 الی 147
11 ترجمه و تفسیر حزب یازدهم 15/2 1:06:49 سورۀ نساء آیات 148 الی آخر- سورۀ مائده 1 الی 26
12 ترجمه و تفسیر حزب دوازدهم 14/1 1:01:59 سورۀ مائده آیات 27 الی 81
13 ترجمه و تفسیر حزب سیزدهم 14/3 1:02:52 سورۀ مائده 82 الی آخر- سورۀ انعام آیات 1 الی 35
14 ترجمه و تفسیر حزب چهاردهم 17/3 1:15:36 سورۀ انعام آیات 36 الی 110
15 ترجمه و تفسیر حزب پانزدهم 13 57:05 سورۀ انعام آیات 111 الی آخر
16 ترجمه و تفسیر حزب شانزدهم 15/9 1:09:45 سورۀ اعراف آیات 1 الی 87
17 ترجمه و تفسیر حزب هفدهم 16/2 1:11:10 سورۀ اعراف آیات 85 الی 170
18 ترجمه و تفسیر حزب هجدهم 17/2 1:15:14 سورۀ اعراف 171 الی آخر- سورۀ انفال آیات 1 الی 40
19 ترجمه و تفسیر حزب نوزدهم 15/3 1:07:14 سورۀ انفال آیات41 الی آخر- سورۀ توبه آیات1 الی 33
20 ترجمه و تفسیر حزب بیستم 15/8 1:09:22 سورۀ توبه آیات 34 الی 92
21 ترجمه و تفسیر حزب بیست و یکم 15/9 1:09:28 سورۀ توبه 93 الی 129- سورۀ یونس آیات 1 الی 25
22 ترجمه و تفسیر حزب بیست و دوم 15/1 1:06:17 سورۀ یونس آیات 26 الی 109
23 ترجمه و تفسیر حزب بیست و سوم 14/5 1:03:42 سورۀ هود آیات 1 الی 83
24 ترجمه و تفسیر حزب بیست و چهاردهم 16/9 1:14:00 سورۀ هود 84 الی 123- سورۀ یوسف آیات 1 الی 52
25 ترجمه و تفسیر حزب بیست و پنجم 17/3 1:15:50 سورۀ یوسف 53 الی 111- سورۀ رعد آیات 1 الی 18
26 ترجمه و تفسیر حزب بیست و ششم 17/1 1:15:04 سورۀ رعد 19 الی 43- سورۀ ابراهیم آیات 1 الی 52
27 ترجمه و تفسیر حزب بیست و هفتم 17/7 1:17:27 سورۀ حجر 1 الی 99- سورۀ نحل آیات 1 الی 50
28 ترجمه و تفسیر حزب بیست و هشتم 15/2 1:06:29 سورۀ نحل آیات 51 الی 128
29 ترجمه و تفسیر حزب بیست و نهم 16/6 1:12:38 سورۀ إسراء آیات 1 الی 89
30 ترجمه و تفسیر حزب سی ام 18/1 1:19:30 سورۀ إسراء 90 الی 111- سورۀ کهف آیات 1 الی 82
31 ترجمه و تفسیر حزب سی و یکم 16 1:10:02 سورۀ کهف 83 الی 110- سورۀ مریم آیات 1 الی 98
32 ترجمه و تفسیر حزب سی و دوم 16/7 1:13:13 سورۀ طه آیات 1 الی 135
33 ترجمه و تفسیر حزب سی و سوم 15/9 1:09:34 سورۀ انبیاء آیات 1 الی 112
34 ترجمه و تفسیر حزب سی و چهارم 14/8 1:04:51 سورۀ حجّ آیات 1 الی 78
35 ترجمه و تفسیر حزب سی و پنجم 16/7 1:13:11 سورۀ مومنون آیات 1 الی 118- سورۀ نور آیات 1 الی 20
36 ترجمه و تفسیر حزب سی و ششم 16/5 1:12:10 سورۀ نور آیات 21 الی 64- سورۀ فرقان آیات 1 الی 20
37 ترجمه و تفسیر حزب سی و هفتم 17/4 1:16:06 سورۀ فرقان آیات 21الی77- سورۀ شعراء آیات 1الی104
38 ترجمه و تفسیر حزب سی و هشتم 17/5 1:16:46 سورۀ شعراء آیات 105الی227- سورۀ نمل آیات 1 الی53
39 ترجمه و تفسیر حزب سی و نهم 15/8 1:09:02 سورۀ نمل آیات 54 الی93- سورۀ قصص آیات 1 الی50
40 ترجمه و تفسیر حزب چهلم 14/7 1:04:38 سورۀ قصص آیات51الی88-سورۀ عنکبوت آیات1الی45
41 ترجمه و تفسیر حزب چهل و یکم 17/8 1:17:46 سُوَر عنکبوت 46الی 69- روم 1الی60- لقمان 1الی21
42 ترجمه و تفسیر حزب چهل و دوم 15/5 1:08:03 سُوَر لقمان 22الی34- سجده 1الی30- احزاب 1الی30
43 ترجمه و تفسیر حزب چهل و سوم 16/4 1:12:04 سورۀ احزاب آیات 31الی73- سورۀ سبأ آیات 1الی23
44 ترجمه و تفسیر حزب چهل و چهارم 15/7 1:08:35 سُوَر سبأ آیات 24الی54- فاطر 1الی45- یس 1الی29
45 ترجمه و تفسیر حزب چهل و پنجم - -:-:- -
46 ترجمه و تفسیر حزب چهل و ششم - -:-:- -
47 ترجمه و تفسیر حزب چهل و هفتم - -:-:- -
48 ترجمه و تفسیر حزب چهل و هشتم - -:-:- -
49 ترجمه و تفسیر حزب چهل و نهم - -:-:- -
50 ترجمه و تفسیر حزب پنجاهم - -:-:- -
51 ترجمه و تفسیر حزب پنجاه و یکم - -:-:- -
52 ترجمه و تفسیر حزب پنجاه و دوم - -:-:- -
53 ترجمه و تفسیر حزب پنجاه و سوم - -:-:- -
54 ترجمه و تفسیر حزب پنجاه و چهارم - -:-:- -
55 ترجمه و تفسیر حزب پنجاه و پنجم - -:-:- -
56 ترجمه و تفسیر حزب پنجاه و ششم - -:-:- -
57 ترجمه و تفسیر حزب پنجاه و هفتم - -:-:- -
58 ترجمه و تفسیر حزب پنجاه و هشتم - -:-:- -
59 ترجمه و تفسیر حزب پنجاه و نهم - -:-:- -
60 ترجمه و تفسیر حزب شصتم - -:-:- -
- جمع بندی مباحث ترجمه و تفسیر آیات وحی - -:-:- -

شرح خطبه همّام (صفات متّقین)
ردیف دانلود حجم(MB) زمان توضیحات
1 جلسه اول شرح خطبۀ همّام 17/6 1:16:59 مبحث مقدماتی و معنای تقوا در قرآن
2 جلسه دوم شرح خطبۀ همّام 13 57:09 سیمای متّقین تا عبارت وقفوا أسماعهم
3 جلسه سوم شرح خطبۀ همّام 14/3 1:02:53 سیمای متّقین تا عبارت فهم فیها معذّبون
4 جلسه چهارم شرح خطبۀ همّام 12/6 55:04 سیمای متّقین تا عبارت و أنفسهم عفیفه
5 جلسه پنجم شرح خطبۀ همّام 14/2 1:02:12 سیمای متّقین تا عبارت ففدوا أنفسهم منها
6 جلسه ششم شرح خطبۀ همّام 11/9 52:04 شب متّقین، تهجّد شب، تلاوت قرآن...
7 جلسه هفتم شرح خطبۀ همّام 13/1 57:31 روز متّقین، دانشمندانی بردبار، نیکوکارانی خویشتندار...
8 جلسه هشتم شرح خطبۀ همّام 12/9 56:27 علامات متّقین تا عبارت وَ إیماناً فی یَقین
9 جلسه نهم شرح خطبۀ همّام 12/2 53:26 علامات متّقین تا عبارت و تحرّجاً عن طمع
10 جلسه دهم شرح خطبۀ همّام 13/7 59:59 علامات متّقین تا عبارت والقول بالعمل
11 جلسه یازدهم شرح خطبۀ همّام 13/7 59:58 علامات متّقین تا عبارت مکظوماً غیظه
12 جلسه دوازدم شرح خطبۀ همّام 11/2 49:11 علامات متّقین تا عبارت مدبراً شرّه
13 جلسه سیزدهم شرح خطبۀ همّام 11/7 51:14 علامات متّقین تا عبارت و لاینسی ماذکّر
14 جلسه چهاردهم شرح خطبۀ همّام 12/2 53:24 علامات متّقین تا عبارت و إن بُغیَ علیه صَبَرَ
15 جلسه پانزدهم شرح خطبۀ همّام 12/6 55:19 علامات متّقین تا انتهای خطبه
16 جلسه شانزدهم شرح خطبۀ همّام - -:- -

گزیده ای در باب روایات اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین
ردیف دانلود حجم(MB) زمان توضیحات
1 جلسه اول گزیدۀ روایات 13/6 59:39 مبحث مقدّماتی در باب کلیّات روایات (س)
2 جلسه دوم گزیدۀ روایات 12/5 54:50 روایاتی در باب عقل و جهل

مباحث معرفت نفس (مبانی علم اخلاق اسلامی)
ردیف دانلود حجم(MB) زمان توضیحات
1 جلسۀ اوّل مباحث معرفت نفس 13/5 59:08 مبحث مقدّماتی در باب معرفت نفس
2 جلسۀ دوم مباحث معرفت نفس 13/7 59:56 اطوار سبعۀ حقیقت انسان

مباحث اصول دین (مبانی علم عقاید اسلامی)
ردیف دانلود حجم(MB) زمان توضیحات
1 جلسۀ اول مباحث اصول دین 14/6 1:03:53 مبحث مقدّماتی اصول عقاید با ذکر روایات
2 جلسۀ دوم مباحث اصول دین 16/5 1:12:25 دلایل وجوب تحقیق در علم اصول عقاید
جنبش فرهنگی منادیان فتح

پیام آور علم، عمل، عشق و عدل، از دو منبع عقل و وحی، دست آوردی از ایرانیان برای جهانیان،
(www. JF72 .ir)
و من الله التوفیق...