🌷🌷🌷ترجمه و تفسیر کلّ قرآن با توجّه به روایات مهدوی..🌷🌷🌷
ردیف دانلود حجم(MB) زمان توضیحات
1 1399 04 17 - #Tafsir001 25.1 27:27 مبحث مقدّماتی و کل سورۀ حمد
2 1399 04 17 - #Tafsir002 15 16:25 سورۀ بقره آیات 1 تا 20
3 1399 04 18 - #Tafsir003 16.2 17:48 سورۀ بقره آیات 21 تا 29
4 1399 04 19 - #Tafsir004 16 17:29 سورۀ بقره آیات 30 تا 39
5 1399 04 20 - #Tafsir005 19 20:59 سورۀ بقره آیات 40 تا 59
6 1399 04 21 - #Tafsir006 20.7 22:41 سورۀ بقره آیات 60 تا 82
7 1399 04 22 - #Tafsir007 21.2 19:02 سورۀ بقره آیات 83 تا 101
8 1399 04 22 - #Tafsir008 18 19:41 سورۀ بقره آیات 102 تا 110
9 1399 04 23 - #Tafsir009 17.6 19:13 سورۀ بقره آیات 111 تا 123
10 1399 04 23 - #Tafsir010 18.1 19:51 سورۀ بقره آیات 124 تا 141
11 1399 04 24 - #Tafsir011 18.4 20:07 سورۀ بقره آیات 142 تا 154
12 1399 04 25 - #Tafsir012 13.6 19:53 سورۀ بقره آیات 155 تا 169
13 1399 04 25 - #Tafsir013 15.7 22:51 سورۀ بقره آیات 170 تا 182
14 1399 04 26 - #Tafsir014 15.2 22.8 سورۀ بقره آیات 183 تا 195
15 1399 04 27 - #Tafsir015 9.88 21:34 سورۀ بقره آیات 196 تا 203
16 1399 04 28 - #Tafsir016 10 21.54 سورۀ بقره آیات 204 تا 218
17 1399 04 28 - #Tafsir017 10.4 22:50 سورۀ بقره آیات 219 تا 232
18 1399 04 29 - #Tafsir018 9.84 21:29 سورۀ بقره آیات 233 تا 245
19 1399 04 30 - #Tafsir019 9.73 21:15 سورۀ بقره آیات 246 تا 252
20 1399 04 31 - #Tafsir020 11.3 24:47 سورۀ بقره آیات 253 تا 260
21 1399 05 01 - #Tafsir021 10.4 22:47 سورۀ بقره آیات 261 تا 274
22 1399 05 01 - #Tafsir022 10 21:55 سورۀ بقره آیات 275 تا 284
23 1399 05 02 - #Tafsir023 11.2 24:27 سورۀ بقره آیات 285 و 286 و جمع بندی سوره
24 1399 05 02 - #Tafsir024 10 21:50 سورۀ آل عمران آیات 1 تا 17
25 1399 05 03 - #Tafsir025 10.8 23:40 سورۀ آل عمران آیات 18 تا 29
26 1399 05 03 - #Tafsir026 10.1 22:04 سورۀ آل عمران آیات 30 تا 44
27 1399 05 04 - #Tafsir027 11.2 24:37 سورۀ آل عمران آیات 45 تا 63
28 1399 05 05 - #Tafsir028 10.7 23:25 سورۀ آل عمران آیات 64 تا 77
29 1399 05 06 - #Tafsir029 10.4 22:53 سورۀ آل عمران آیات 78 تا 92
30 1399 05 07 - #Tafsir030 10 21:52 سورۀ آل عمران آیات 93 تا 108
31 1399 05 07 - #Tafsir031 10.6 23:14 سورۀ آل عمران آیات 109 تا 120
32 1399 05 08 - #Tafsir032 10.7 23:34 سورۀ آل عمران آیات 121 تا 140
33 1399 05 08 - #Tafsir033 10.1 22:13 سورۀ آل عمران آیات 141 تا 154
34 1399 05 09 - #Tafsir034 10.8 23:41 سورۀ آل عمران آیات 155 تا 171
35 1399 05 10 - #Tafsir035 10.4 22:44 سورۀ آل عمران آیات 172 تا 186
36 1399 05 10 - #Tafsir036 10.4 22:50 سورۀ آل عمران آیات 187 تا 200
37 1399 05 11 - #Tafsir037 10.8 23:44 سورۀ نساء آیات 1 تا 14
38 1399 05 11 - #Tafsir038 9.29 20:17 سورۀ نساء آیات 15 تا 23
39 1399 05 12 - #Tafsir039 10 21:56 سورۀ نساء آیات 24 تا 33
40 1399 05 13 - #Tafsir040 10.8 23:41 سورۀ نساء آیات 34 تا 42
41 1399 05 13 - #Tafsir041 10.7 23:25 سورۀ نساء آیات 43 تا 57
42 1399 05 14 - #Tafsir042 10.8 23:26 سورۀ نساء آیات 58 تا 70
43 1399 05 15 - #Tafsir043 10.7 23:25 سورۀ نساء آیات 71 تا 87
44 1399 05 16 - #Tafsir044 10.7 23:25 سورۀ نساء آیات 88 تا 101
45 1399 05 19 - #Tafsir045 10.4 22:47 سورۀ نساء آیات 102 تا 121
46 1399 05 20 - #Tafsir046 10.5 22:56 سورۀ نساء آیات 122 تا 134
47 1399 05 20 - #Tafsir047 10.2 22:22 سورۀ نساء آیات 135 تا 147
48 1399 05 21 - #Tafsir048 10.4 22:50 سورۀ نساء آیات 148 تا 162
49 1399 05 22 - #Tafsir049 10 21:55 سورۀ نساء آیات 163 تا 176
50 1399 05 22 - #Tafsir050 10.9 23:57 سورۀ مائده آیات 1 تا 6
51 1399 05 23 - #Tafsir051 9.97 21:46 سورۀ مائده آیات 7 تا 16
52 1399 05 23 - #Tafsir052 10.9 23:53 سورۀ مائده آیات 17 تا 26
53 1399 05 25 - #Tafsir053 12.6 27:31 سورۀ مائده آیات 27 تا 40
54 1399 05 26 - #Tafsir054 10.1 22:10 سورۀ مائده آیات 41 تا 50
55 1399 05 26 - #Tafsir055 11.6 25:32 سورۀ مائده آیات 51 تا 56
56 1399 05 27 - #Tafsir056 10 21:57 سورۀ مائده آیات 57 تا 66
57 1399 05 27 - #Tafsir057 10.7 23:28 سورۀ مائده آیات 67 تا 81
58 1399 05 28 - #Tafsir058 10.3 22:29 سورۀ مائده آیات 82 تا 93
59 1399 05 29 - #Tafsir059 10.9 23:57 سورۀ مائده آیات 94 تا 108
60 1399 05 29 - #Tafsir060 10.4 22:53 سورۀ مائده آیات 109 تا 120
61 1399 05 30 - #Tafsir061 10.9 23:54 سورۀ أنعام آیات 1 تا 24
62 1399 05 31 - #Tafsir062 10.7 23:38 سورۀ أنعام آیات 25 تا 41
63 1399 06 01 - #Tafsir063 10.9 23:50 سورۀ أنعام آیات 42 تا 58
64 1399 06 02 - #Tafsir064 10.7 23:33 سورۀ أنعام آیات 57 تا 73
65 1399 06 03 - #Tafsir065 10.9 23:48 سورۀ أنعام آیات 74 تا 90
66 1399 06 04 - #Tafsir066 14.8 23:53 سورۀ أنعام آیات 91 تا 110
67 1399 06 05 - #Tafsir067 13.6 23:52 سورۀ أنعام آیات 111 تا 127
68 1399 06 06 - #Tafsir068 13 22:52 سورۀ أنعام آیات 128 تا 140
69 1399 06 07 - #Tafsir069 12.2 21:25 سورۀ أنعام آیات 141 تا 150
70 1399 06 10 - #Tafsir070 13.7 23:56 سورۀ أنعام آیات 151 تا 165
71 1399 06 10 - #Tafsir071 14.2 24:50 سورۀ أعراف آیات 1 تا 25
72 1399 06 11 - #Tafsir072 14.7 25:43 سورۀ أعراف آیات 26 تا 41
73 1399 06 11 - #Tafsir073 14.2 24:52 سورۀ أعراف آیات 42 تا 58
74 1399 06 12 - #Tafsir074 14.2 24:56 سورۀ أعراف آیات 59 تا 72
75 1399 06 12 - #Tafsir074 13 22:52 سورۀ أعراف آیات 73 تا 84
76 1399 06 13 - #Tafsir076 14.2 24:54 سورۀ أعراف آیات 85 تا 95
77 1399 06 14 - #Tafsir077 14.1 24:40 سورۀ أعراف آیات 96 تا 126
78 1399 06 14 - #Tafsir78 13.6 23:46 سورۀ أعراف آیات 127 تا 140
79 1399 06 15 - #Tafsir79 13.6 23:51 سورۀ أعراف آیات 141 تا 153
80 1399 06 16 - #Tafsir80 13 22:47 سورۀ أعراف آیات 154 تا 162
81 1399 06 16 - #Tafsir81 14.2 24:48 سورۀ أعراف آیات 163 تا 171
82 1399 06 17 - #Tafsir82 13.6 23:55 سورۀ أعراف آیات 172 تا 188
83 1399 06 18 - #Tafsir83 13.1 22:54 سورۀ أعراف آیات 189 تا 206
84 1399 06 18 - #Tafsir84 14.7 25:43 سورۀ أنفال آیات 1 تا 19
85 1399 06 19 - #Tafsir85 14.2 24:55 سورۀ أنفال آیات 20 تا 40
86 1399 06 20 - #Tafsir86 13.6 23:51 سورۀ أنفال آیات 41 تا 59
87 1399 06 20 - #Tafsir87 13.6 23:48 سورۀ أنفال آیات 60 تا 75
88 1399 06 21 - #Tafsir88 13.5 23:42 سورۀ توبه آیات 1 تا 15
89 1399 06 22 - #Tafsir89 13.6 23:46 سورۀ توبه آیات 16 تا 29
90 1399 06 22 - #Tafsir90 13.6 23:46 سورۀ توبه آیات 30 تا 37
91 1399 06 23 - #Tafsir91 13.1 22:53 سورۀ توبه آیات 38 تا 51
92 1399 06 24 - #Tafsir92 14.2 24:52 سورۀ توبه آیات 52 تا 66
93 1399 06 24 - #Tafsir93 12.9 22:34 سورۀ توبه آیات 67 تا 78
94 1399 06 25 - #Tafsir94 13.6 23:48 سورۀ توبه آیات 79 تا 92
95 1399 06 26 - #Tafsir95 13.4 23:28 سورۀ توبه آیات 93 تا 106
96 1399 06 26 - #Tafsir96 13.4 23:32 سورۀ توبه آیات 107 تا 116
97 1399 06 27 - #Tafsir97 14.6 25:37 سورۀ توبه آیات 117 تا 129
98 1399 06 28 - #Tafsir98 13.6 23:55 سورۀ یونس آیات 1 تا 14
99 1399 06 28 - #Tafsir99 12.8 22:24 سورۀ یونس آیات 15 تا 25
100 1399 06 29 - #Tafsir100 14.1 24:47 سورۀ یونس آیات 26 تا 46
101 1399 06 30 - #Tafsir101 13.7 23:56 سورۀ یونس آیات 47 تا 70
102 1399 06 30 - #Tafsir102 13.6 23:53 سورۀ یونس آیات 71 تا 93
103 1399 06 31 - #Tafsir103 14.2 24:53 سورۀ یونس آیات 94 تا 109
104 1399 07 01 - #Tafsir104 14.2 24:51 سورۀ هود آیات 1 تا 24
105 1399 07 02 - #Tafsir105 14.1 24:43 سورۀ هود آیات 25 تا 40
106 1399 07 03 - #Tafsir106 14.2 24:50 سورۀ هود آیات 41 تا 60
107 1399 07 03 - #Tafsir107 13.6 23:49 سورۀ هود آیات 61 تا 83
108 1399 07 04 - #Tafsir108 14.2 24:51 سورۀ هود آیات 84 تا 99
109 1399 07 05 - #Tafsir109 14.6 25:37 سورۀ هود آیات 100 تا 123
110 1399 07 05 - #Tafsir110 13.1 22:57 سورۀ یوسف آیات 1 تا 21
111 1399 07 06 - #Tafsir111 13.6 23:53 سورۀ یوسف آیات 22 تا 35
112 1399 07 07 - #Tafsir112 14.7 25:46 سورۀ یوسف آیات 36 تا 49
113 1399 07 07 - #Tafsir113 14.1 24:47 سورۀ یوسف آیات 50 تا 66
114 1399 07 08 - #Tafsir114 13.6 23:48 سورۀ یوسف آیات 67 تا 83
115 1399 07 09 - #Tafsir115 14.1 24:43 سورۀ یوسف آیات 84 تا 101
116 1399 07 09 - #Tafsir116 13.7 23:56 سورۀ یوسف آیات 102 تا 111
117 1399 07 10 - #Tafsir117 14.2 24:50 سورۀ رعد آیات 1 تا 13
118 1399 07 11 - #Tafsir118 14.1 24:47 سورۀ رعد آیات 14 تا 29
119 1399 07 11 - #Tafsir119 13.9 24:17 سورۀ رعد آیات 30 تا 43
120 1399 07 12 - #Tafsir120 14.1 24:43 سورۀ إبراهیم آیات 1 تا 13
121 1399 07 13 - #Tafsir121 14.1 24:40 سورۀ إبراهیم آیات 14 تا 31
122 1399 07 13 - #Tafsir122 13.6 23:53 سورۀ إبراهیم آیات 32 تا 52
123 1399 07 14 - #Tafsir123 14.2 24:52 سورۀ حجر آیات 1 تا 38
124 1399 07 15 - #Tafsir124 14.1 24:47 سورۀ حجر آیات 39 تا 77
125 1399 07 15 - #Tafsir125 13.5 23:43 سورۀ حجر آیات 78 تا 99
126 1399 07 16 - #Tafsir126 14.0 24:37 سورۀ نحل آیات 1 تا 29
127 1399 07 17 - #Tafsir127 14.0 24:30 سورۀ نحل آیات 30 تا 50
128 1399 07 17 - #Tafsir128 14.2 24:50 سورۀ نحل آیات 51 تا 74
129 1399 07 18 - #Tafsir129 14.1 24:42 سورۀ نحل آیات 75 تا 89
130 1399 07 19 - #Tafsir130 14.0 24:36 سورۀ نحل آیات 90 تا 110
131 1399 07 19 - #Tafsir131 14.1 24:44 سورۀ نحل آیات 111 تا 128
132 1399 07 20 - #Tafsir132 14.8 25:53 سورۀ إسراء آیات 1 تا 14
133 1399 07 21 - #Tafsir133 14.0 24:36 سورۀ إسراء آیات 15 تا 39
134 1399 07 21 - #Tafsir134 14.2 24:50 سورۀ إسراء آیات 40 تا 60
135 1399 07 22 - #Tafsir135 14.7 25:47 سورۀ إسراء آیات 61 تا 87
136 1399 07 23 - #Tafsir136 14.8 25:52 سورۀ إسراء آیات 88 تا 111
137 1399 07 27 - #Tafsir137 14.1 24:43 سورۀ کهف آیات 1 تا 21
138 1399 07 27 - #Tafsir138 14.7 25:50 سورۀ کهف آیات 22 تا 44
139 1399 07 28 - #Tafsir139 14.1 24:38 سورۀ کهف آیات 45 تا 59
140 1399 07 29 - #Tafsir140 14.2 24:48 سورۀ کهف آیات 60 تا 82
141 1399 07 30 - #Tafsir141 14.4 25:17 سورۀ کهف آیات 83 تا 110
142 1399 08 01 - #Tafsir142 14.2 24:52 سورۀ مریم آیات 1 تا 30
143 1399 08 02 - #Tafsir143 14.8 25:52 سورۀ مریم آیات 31 تا 50
144 1399 08 02 - #Tafsir144 14.2 24:51 سورۀ مریم آیات 51 تا 70
145 1399 08 03 - #Tafsir145 14.2 24:53 سورۀ مریم آیات 71 تا 98
146 1399 08 04 - #Tafsir146 14.8 25:52 سورۀ طه آیات 1 تا 37
147 1399 08 05 - #Tafsir147 14.2 24:48 سورۀ طه آیات 38 تا 64
148 1399 08 06 - #Tafsir148 14.1 24:41 سورۀ طه آیات 65 تا 87
149 1399 08 07 - #Tafsir149 14.6 25:30 سورۀ طه آیات 88 تا 114
150 1399 08 07 - #Tafsir150 14.1 24:45 سورۀ طه آیات 115 تا 135
151 1399 08 08 - #Tafsir151 14.2 24:53 سورۀ أنبیاء آیات 1 تا 28
152 1399 08 08 - #Tafsir152 14.1 24:47 سورۀ أنبیاء آیات 29 تا 50
153 1399 08 09 - #Tafsir153 14.2 24:56 سورۀ أنبیاء آیات 51 تا 75
154 1399 08 10 - #Tafsir154 14.2 24:50 سورۀ أنبیاء آیات 76 تا 91
155 1399 08 10 - #Tafsir155 13.5 23:39 سورۀ أنبیاء آیات 92 تا 112
156 1399 08 11 - #Tafsir156 14.2 24:53 سورۀ حجّ آیات 1 تا 16
157 1399 08 12 - #Tafsir157 14.2 24:53 سورۀ حجّ آیات 17 تا 31
158 1399 08 13 - #Tafsir158 14.2 24:49 سورۀ حجّ آیات 32 تا 41
159 1399 08 14 - #Tafsir159 14.2 24:48 سورۀ حجّ آیات 42 تا 62
160 1399 08 14 - #Tafsir160 13.5 23:44 سورۀ حجّ آیات 63 تا 78
161 1399 08 15 - #Tafsir161 14.7 25:48 سورۀ مؤمنون آیات 1 تا 22
162 1399 08 15 - #Tafsir162 14.2 24:51 سورۀ مؤمنون آیات 23 تا 50
163 1399 08 16 - #Tafsir163 14.2 24:55 سورۀ مؤمنون آیات 51 تا 83
164 1399 08 16 - #Tafsir164 14.1 24:40 سورۀ مؤمنون آیات 84 تا 118
165 1399 08 17 - #Tafsir165 14.2 24:51 سورۀ نور آیات 1 تا 20
166 1399 08 17 - #Tafsir166 14.7 25:41 سورۀ نور آیات 21 تا 34
167 1399 08 18 - #Tafsir167 14.1 24:42 سورۀ نور آیات 35 تا 52
168 1399 08 18 - #Tafsir168 14.2 24:49 سورۀ نور آیات 53 تا 64
169 1399 08 19 - #Tafsir169 14.2 24:51 سورۀ فرقان آیات 1 تا 20
170 1399 08 20 - #Tafsir170 14.1 24:42 سورۀ فرقان آیات 21 تا 40
171 1399 08 20 - #Tafsir171 14.2 24:54 سورۀ فرقان آیات 41 تا 57
172 1399 08 21 - #Tafsir172 14.2 24:48 سورۀ فرقان آیات 58 تا 77
173 1399 08 22 - #Tafsir173 13.6 23:47 سورۀ شعراء آیات 1 تا 51
174 1399 08 22 - #Tafsir174 14.2 24:52 سورۀ شعراء آیات 52 تا 104
175 1399 08 23 - #Tafsir175 14.8 25:54 سورۀ شعراء آیات 105 تا 175
176 1399 08 23 - #Tafsir176 14.1 24:47 سورۀ شعراء آیات 176 تا 227
177 1399 08 24 - #Tafsir177 14.1 24:46 سورۀ نمل آیات 1 تا 26
178 1399 08 25 - #Tafsir178 14.2 24:52 سورۀ نمل آیات 27 تا 44
179 1399 08 25 - #Tafsir179 14.1 24:42 سورۀ نمل آیات 45 تا 66
180 1399 08 26 - #Tafsir180 14.1 24:45 سورۀ نمل آیات 67 تا 93
181 1399 08 27 - #Tafsir181 14.6 25:40 سورۀ قصص آیات 1 تا 21
182 1399 08 27 - #Tafsir182 14.1 24:42 سورۀ قصص آیات 22 تا 35
183 1399 08 28 - #Tafsir183 14.1 24:46 سورۀ قصص آیات 36 تا 50
184 1399 08 29 - #Tafsir184 14.1 24:42 سورۀ قصص آیات 51 تا 75
185 1399 08 29 - #Tafsir185 14.2 24:49 سورۀ قصص آیات 76 تا 88
186 1399 08 30 - #Tafsir186 14.2 24:52 سورۀ عنکبوت آیات 1 تا 25
187 1399 09 01 - #Tafsir187 13.6 23:51 سورۀ عنکبوت آیات 26 تا 40
188 1399 09 02 - #Tafsir188 14 24:37 سورۀ عنکبوت آیات 41 تا 52
189 1399 09 02 - #Tafsir189 14.1 24:46 سورۀ عنکبوت آیات 53 تا 69
190 1399 09 03 - #Tafsir190 13.6 23:55 سورۀ روم آیات 1 تا 26
191 1399 09 03 - #Tafsir191 13.6 23:46 سورۀ روم آیات 27 تا 41
192 1399 09 04 - #Tafsir192 13.5 23:44 سورۀ روم آیات 42 تا 60
193 1399 09 05 - #Tafsir193 14.8 25:51 سورۀ لقمان آیات 1 تا 19
194 1399 09 05 - #Tafsir194 13.6 23:51 سورۀ لقمان آیات 20 تا 34
195 1399 09 06 - #Tafsir195 13.6 23:46 سورۀ سجده آیات 1 تا 15
196 1399 09 06 - #Tafsir196 13.5 23:39 سورۀ سجده آیات 16 تا 30
197 1399 09 07 - #Tafsir197 14.7 25:42 سورۀ أحزاب آیات 1 تا 15
198 1399 09 08 - #Tafsir198 14.1 24:45 سورۀ أحزاب آیات 16 تا 27
199 1399 09 08 - #Tafsir199 14.2 24:51 سورۀ أحزاب آیات 28 تا 36
200 1399 09 09 - #Tafsir200 14.1 24:45 سورۀ أحزاب آیات 37 تا 52
201 1399 09 09 - #Tafsir201 14.1 24:40 سورۀ أحزاب آیات 53 تا 73
202 1399 09 10 - #Tafsir202 13.6 23:47 سورۀ سبإ آیات 1 تا 14
203 1399 09 10 - #Tafsir203 14.2 24:49 سورۀ سبإ آیات 15 تا 33
204 1399 09 11 - #Tafsir204 14.1 24:45 سورۀ سبإ آیات 34 تا 54
205 1399 09 11 - #Tafsir205 14.2 24:48 سورۀ فاطر آیات 1 تا 14
206 1399 09 12 - #Tafsir206 14 24:34 سورۀ فاطر آیات 15 تا 30
207 1399 09 12 - #Tafsir207 13.6 23:46 سورۀ فاطر آیات 31 تا 45
208 1399 09 13 - #Tafsir208 13.5 23:36 سورۀ یس آیات 1 تا 29
209 1399 09 14 - #Tafsir209 13.6 23:53 سورۀ یس آیات 30 تا 54
210 1399 09 14 - #Tafsir210 13.6 23:53 سورۀ یس آیات 55 تا 83
211 1399 09 15 - #Tafsir211 13.5 23:43 سورۀ صافّات آیات 1 تا 74
212 1399 09 15 - #Tafsir212 14.1 24:45 سورۀ صافّات آیات 75 تا 122
213 1399 09 16 - #Tafsir214 14.2 24:51 سورۀ صافّات آیات 123 تا 182
214 1399 09 16 - #Tafsir214 14.2 24:50 سورۀ ص آیات 1 تا 26
215 1399 09 17 - #Tafsir215 14.2 24:53 سورۀ ص آیات 27 تا 54
216 1399 09 17 - #Tafsir216 14.1 24:46 سورۀ ص آیات 55 تا 88
217 1399 09 18 - #Tafsir217 14.2 24:51 سورۀ زمر آیات 1 تا 16
218 1399 09 18 - #Tafsir218 14.6 25:37 سورۀ زمر آیات 17 تا 37
219 1399 09 19 - #Tafsir219 14.7 25:48 سورۀ زمر آیات 38 تا 61
220 1399 09 19 - #Tafsir220 13.6 23:53 سورۀ زمر آیات 62 تا 75
221 1399 09 20 - #Tafsir221 14.2 24:49 سورۀ غافر آیات 1 تا 20
222 1399 09 21 - #Tafsir222 13.6 23:52 سورۀ غافر آیات 22 تا 35
223 1399 09 21 - #Tafsir223 14.1 24:47 سورۀ غافر آیات 36 تا 52
224 1399 09 22 - #Tafsir224 13.6 23:50 سورۀ غافر آیات 53 تا 66
225 1399 09 23 - #Tafsir225 14.2 24:51 سورۀ غافر آیات 67 تا 85
226 1399 09 23 - #Tafsir226 14.2 24:48 سورۀ فصّلت آیات 1 تا 18
227 1399 09 24 - #Tafsir227 13.6 23:45 سورۀ فصّلت آیات 19 تا 38
228 1399 09 25 - #Tafsir228 14.1 24:38 سورۀ فصّلت آیات 39 تا 54
229 1399 09 25 - #Tafsir229 14 24:32 سورۀ شوری آیات 1 تا 15
230 1399 09 26 - #Tafsir230 14.6 25:34 سورۀ شوری آیات 16 تا 31
231 1399 09 27 - #Tafsir231 14.6 25:34 سورۀ شوری آیات 32 تا 53
232 1399 09 28 - #Tafsir232 14.1 24:40 سورۀ زخرف آیات 1 تا 25
233 1399 09 28 - #Tafsir233 14.7 25:46 سورۀ زخرف آیات 26 تا 56
234 1399 09 29 - #Tafsir234 14.1 24:38 سورۀ زخرف آیات 57 تا 89
235 1399 09 29 - #Tafsir235 14.1 24:47 سورۀ دخان آیات 1 تا 59
236 1399 09 30 - #Tafsir236 14.5 25:27 سورۀ دخان آیات 1 تا 59
237 1399 10 01 - #Tafsir237 13.6 23:47 سورۀ جاثیه آیات 20 تا 37
238 1399 10 02 - #Tafsir238 14.7 25:41 سورۀ أحقاف آیات 1 تا 20
239 1399 10 02 - #Tafsir239 13.5 23:38 سورۀ أحقاف آیات 21 تا 35
240 1399 10 03 - #Tafsir240 15.3 26:53 سورۀ محمّد (صلّی الله علیه و آله) آیات 1 تا 19
241 1399 10 03 - #Tafsir241 14.1 24:44 سورۀ محمّد (صلّی الله علیه و آله) آیات 20 تا 38
242 1399 10 04 - #Tafsir242 14.6 25:40 سورۀ فتح آیات 1 تا 17
243 1399 10 04 - #Tafsir243 14.8 25.55 سورۀ فتح آیات 18 تا 29
244 1399 10 05 - #Tafsir244 16.8 29:30 سورۀ حجرات آیات 1 تا 18
245 1399 10 06 - #Tafsir245 13.6 23:47 سورۀ ق آیات 1 تا 45
246 1399 10 07 - #Tafsir246 14.5 27:27 سورۀ ذاریات آیات 1 تا 60
247 1399 10 07 - #Tafsir247 14.7 25:45 سورۀ طور آیات 1 تا 49
248 1399 10 08 - #Tafsir248 14.7 25:45 سورۀ نجم آیات 1 تا 26
249 1399 10 08 - #Tafsir249 14 24:32 سورۀ نجم آیات 27 تا 62
250 1399 10 09 - #Tafsir250 15.8 27:40 سورۀ قمر آیات 1 تا 55
251 1399 10 10 - #Tafsir251 14.8 25:55 سورۀ رحمان آیات 1 تا 78
252 1399 10 11 - #Tafsir252 14.8 25:52 سورۀ واقعه آیات 1 تا 56
253 1399 10 11 - #Tafsir253 14.6 25:37 سورۀ واقعه آیات 57 تا 96
254 1399 10 12 - #Tafsir254 15.3 26.45 سورۀ حدید آیات 1 تا 20
255 1399 10 12 - #Tafsir255 15.2 26:35 سورۀ حدید آیات 21 تا 29
256 1399 10 13 - #Tafsir256 14.1 26:35 سورۀ مجادله آیات 1 تا 11
257 1399 10 13 - #Tafsir257 14.1 24:46 سورۀ مجادله آیات 12 تا 22
258 1399 10 14 - #Tafsir258 14.6 25:37 سورۀ حشر آیات 1 تا 10
259 1399 10 14 - #Tafsir259 15 26:18 سورۀ حشر آیات 11 تا 24
260 1399 10 15 - #Tafsir260 15.3 26:44 سورۀ ممتحنه آیات 1 تا 13
261 1399 10 15 - #Tafsir261 14.1 24:46 سورۀ صفّ آیات 1 تا 14
262 1399 10 16 - #Tafsir262 14.2 24:54 سورۀ جمعه آیات 1 تا 11
263 1399 10 16 - #Tafsir263 14.1 24:45 سورۀ منافقون آیات 1 تا 11
264 1399 10 17 - #Tafsir264 15.3 26:44 سورۀ تغابن آیات 1 تا 18
265 1399 10 17 - #Tafsir265 14.7 25:49 سورۀ طلاق آیات 1 تا 12
266 1399 10 18 - #Tafsir266 13.9 24:26 سورۀ تحریم آیات 1 تا 12
267 1399 10 18 - #Tafsir267 14.7 25:42 سورۀ مُلک آیات 1 تا 30
268 1399 10 19 - #Tafsir268 15.7 27:32 سورۀ قلم آیات 1 تا 52
269 1399 10 19 - #Tafsir269 14.1 24:41 سورۀ حاقّه آیات 1 تا 52
270 1399 10 20 - #Tafsir270 15.1 26:25 سورۀ معارج آیات 1 تا 44
271 1399 10 20 - #Tafsir271 14.8 25:52 سورۀ نوح آیات 1 تا 28
272 1399 10 21 - #Tafsir272 14.6 25:38 سورۀ جنّ آیات 1 تا 28
273 1399 10 21 - #Tafsir273 14.1 24:43 سورۀ مزّمّل آیات 1 تا 20
274 1399 10 22 - #Tafsir274 15.3 26:47 سورۀ مدّثّر آیات 1 تا 56
275 1399 10 23 - #Tafsir275 14.2 24:48 سورۀ قیامت آیات 1 تا 40
276 1399 10 24 - #Tafsir276 14.7 25:44 سورۀ أنسان آیات 1 تا 31
277 1399 10 24 - #Tafsir277 14 24:35 سورۀ مرسلات ایات 1 تا 50
278 1399 10 25 - #Tafsir278 14.6 25:36 سورۀ نبأ آیات 1 تا 40
279 1399 10 25 - #Tafsir279 13 22:45 سورۀ نازعات آیات 1 تا 46
280 1399 10 26 - #Tafsir280 14.6 25:37 سورۀ عبس آیات 1 تا 42
281 1399 10 26 - #Tafsir281 14.7 25:47 سُوَر تکویر آیات 1 تا 29 و انفطار آیات 1 تا 19
282 1399 10 29 - #Tafsir282 15.3 26:47 سورۀ مطّففین آیات 1 تا 36
283 1399 10 29 - #Tafsir283 14.1 24:43 سورۀ انشقاق آیات 1 تا 25
284 1399 10 29 - #Tafsir284 14 24:36 سورۀ بروج آیات 1 تا 22
285 1399 10 30 - #Tafsir285 14.1 24:41 سُوَر طارق آیات 1 تا 17 و أعلی آیات 1 تا 19
286 1399 10 30 - #Tafsir286 14.1 24:38 سورۀ غاشیه آیات 1 تا 27
287 1399 10 30 - #Tafsir287 15.7 27:29 سورۀ فجر آیات 1 تا 30
288 1399 11 01 - #Tafsir288 14.6 25:31 سورۀ بلد آیات 1 تا 20
289 1399 11 01 - #Tafsir289 14.7 25:48 سُوَر شمس، لیل، ضحی و شرح
290 1399 11 01 - #Tafsir290 14.2 24:50 سُوَر تین، علق و قدر
291 1399 11 02 - #Tafsir291 14.1 24:47 سُوَر بیّنه، زلزله و عادیات
292 1399 11 02 - #Tafsir292 14 24:32 سُوَر قارعه، تکاثر و عصر
293 1399 11 02 - #Tafsir293 15.1 26:32 سُوَر همزه، فیل، قریش و ماعون
294 1399 11 03 - #Tafsir294 13.6 23:50 سُوَر کوثر، کافرون و نصر
295 1399 11 03 - #Tafsir295 16.2 28:27 سُوَر مسد، اخلاص، فلق و ناس

🌷🌷🌷شرح خطبه همّام (صفات متّقین)🌷🌷🌷
ردیف دانلود حجم(MB) زمان توضیحات
1 جلسه اول شرح خطبۀ همّام 17/6 1:16:59 مبحث مقدماتی و معنای تقوا در قرآن
2 جلسه دوم شرح خطبۀ همّام 13 57:09 سیمای متّقین تا عبارت وقفوا أسماعهم
3 جلسه سوم شرح خطبۀ همّام 14/3 1:02:53 سیمای متّقین تا عبارت فهم فیها معذّبون
4 جلسه چهارم شرح خطبۀ همّام 12/6 55:04 سیمای متّقین تا عبارت و أنفسهم عفیفه
5 جلسه پنجم شرح خطبۀ همّام 14/2 1:02:12 سیمای متّقین تا عبارت ففدوا أنفسهم منها
6 جلسه ششم شرح خطبۀ همّام 11/9 52:04 شب متّقین، تهجّد شب، تلاوت قرآن...
7 جلسه هفتم شرح خطبۀ همّام 13/1 57:31 روز متّقین، دانشمندانی بردبار، نیکوکارانی خویشتندار...
8 جلسه هشتم شرح خطبۀ همّام 12/9 56:27 علامات متّقین تا عبارت وَ إیماناً فی یَقین
9 جلسه نهم شرح خطبۀ همّام 12/2 53:26 علامات متّقین تا عبارت و تحرّجاً عن طمع
10 جلسه دهم شرح خطبۀ همّام 13/7 59:59 علامات متّقین تا عبارت والقول بالعمل
11 جلسه یازدهم شرح خطبۀ همّام 13/7 59:58 علامات متّقین تا عبارت مکظوماً غیظه
12 جلسه دوازدم شرح خطبۀ همّام 11/2 49:11 علامات متّقین تا عبارت مدبراً شرّه
13 جلسه سیزدهم شرح خطبۀ همّام 11/7 51:14 علامات متّقین تا عبارت و لاینسی ماذکّر
14 جلسه چهاردهم شرح خطبۀ همّام 12/2 53:24 علامات متّقین تا عبارت و إن بُغیَ علیه صَبَرَ
15 جلسه پانزدهم شرح خطبۀ همّام 12/6 55:19 علامات متّقین تا انتهای خطبه
جنبش فرهنگی منادیان فتح

پیام آور علم، عمل، عشق و عدل، از دو منبع عقل و وحی، دست آوردی از ایرانیان برای جهانیان،
(www. JF72 .ir)
و من الله التوفیق...