«عکس نوشته هایی با مضامین قرآنی»
(مطالبی در باب آموزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر آموزه های قرآنی) (378 عدد)