«عکس نوشته هایی با مضامین تاریخی»
(مطالبی درباب تاریخ انبیاء الهی، ائمّه اطهار، تاریخ اسلام و تاریخ معاصر ...) (237 عدد)