«عکس نوشته هایی با مضامین اذکار»
(مطالبی در باب اذکار مجرّب، مفید و پر کاربرد)