«عکس نوشته هایی با مضامین سیاست»
(مطالبی در باب مسائل دنیای قدرت و سیاست) (122 عدد)