«عکس نوشته هایی با مضامین اقتصادی»
(حاوی مطالبی در باب دنیای مادّی، دنیای ثروت و اقتصاد) (85 عدد)