🌷🌷🌷 مباحث موضوعی قرآنـی - مهــدوی (صــوت + متــن) 🌷🌷🌷
ردیف دانلود حجم(MB) زمان توضیحات فایل PDF
1 فایل صوتی شمارۀ 1 11.2 03:00 مبحث مقدّماتی PDF 001
2 فایل صوتی شمارۀ 2 11.2 03:00 رویکردی که رهنمون قرآن است: اسلامی، انقلابی و انتقادی. PDF 002
3 فایل صوتی شمارۀ 3 10.8 02:53 قرآن کتاب تقـــــوا یا کتاب قانـــــون؟ PDF 003
4 فایل صوتی شمارۀ 4 14.7 04:00 پدیدۀ «دوست پسر» و «دوست دختر» در قرآن.. PDF 004
5 فایل صوتی شمارۀ 5 15.5 04:00 بحث موسیقی در قرآن کریم PDF 005
6 فایل صوتی شمارۀ 6 30 07:55 اوّلین داستان قرآن کریم، مهمترین امتحان خلق الله.. PDF 006
7 فایل صوتی شمارۀ 7 18.6 05:00 کدام پیامبر، با توجّه به فتنه ها و امتحانات اقتصادی روز؟ PDF 007
8 فایل صوتی شمارۀ 8 14.8 04:00 آیۀ «بقیّت الله..» دربارۀ چه موضوعی و از کدام پیامبر؟ PDF 008
9 فایل صوتی شمارۀ 9 15.3 03:58 بحث عالم ذرّ از آیات پرابهام و پرسؤال قرآن کریم.. PDF 009
10 فایل صوتی شمارۀ 10 19.5 05:00 تقلید کورکورانه از رسانه های صهیونیستی از منظر قرآن کریم.. PDF 010
11 فایل صوتی شمارۀ 11 19.2 05:00 حکمت اختیار دادن به انسانها چیست؟ PDF 011
12 فایل صوتی شمارۀ 12 18.8 04:58 روایات پیشگویی امامان معصوم از شرایط عصر ظهور (موبایل، هواپیما و ...) PDF 012
13 فایل صوتی شمارۀ 13 16.7 04:48 مهمّترین شاخصۀ یاران حضرت ولیعصر (عج) .. PDF 013
14 فایل صوتی شمارۀ 14 18.8 04:59 چرا در کشورهای کفر، به برخی دستورات اسلامی بهتر عمل می شود؟ PDF 014
15 فایل صوتی شمارۀ 15 18.5 04:59 اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت با استناد به آیات و روایات.. PDF 015
16 فایل صوتی شمارۀ 16 13.8 03:40 فلسفۀ غیبت و انتظار با استناد به داستانهای قرآن.. PDF 016
17 فایل صوتی شمارۀ 17 18.7 05:03 چرا یک پیامبر اولوالعزم به وصیّ یک پیامبر ایمان می آورد؟ PDF 017
18 فایل صوتی شمارۀ 18 11.7 03:05 دین حقّ هم دارای پوسته است و هم میوه. PDF 018
19 فایل صوتی شمارۀ 19 10.9 02:58 آیا می دانید قرآن به چه کسانی می گوید «سفیه»؟ PDF 019
20 فایل صوتی شمارۀ 20 15.1 03:59 آیۀ 177 بقره، بیان میؤه دین، برای کسانی که در پوسته مانده اند. PDF 020
21 فایل صوتی شمارۀ 21 14.3 03:59 اگر امامت از اصول دین است چرا مانند نبوّت آیات بسیاری ندارد؟ PDF 021
22 فایل صوتی شمارۀ 22 15.1 04:05 کدامیک از این دو فرد (دو سبک زندگی) را ترجیح می دهید؟ PDF 022
23 فایل صوتی شمارۀ 23 14.9 04:03 دو صفت که خدا عملها را قبول نمی کند مگر به آنها.. PDF 023
24 فایل صوتی شمارۀ 24 14 03:50 چرا خداوند معیار قبولی اعمال را «تقوا» قرار داده است؟ PDF 024
25 فایل صوتی شمارۀ 25 17.8 05:03 «هابیل» و «قابیل» هر دو به ظاهر خوب، امّا یکی اصلی و یکی تقلّبی.. PDF 025
26 فایل صوتی شمارۀ 26 16.8 04:40 واکنش امام زمان (عج) به بی تقواهایی که دعای فرج بر زبان دارند؟ PDF 026
27 فایل صوتی شمارۀ 27 14.7 04:03 آیا ضجّه، گریه و دعای صرف باعث نزدیک شدن زمان ظهور است؟ PDF 027
28 فایل صوتی شمارۀ 28 18.5 04:58 اوّلین کاری که برای نزدیک شدن زمان ظهور باید انجام دهیم.. PDF 028
29 فایل صوتی شمارۀ 29 23.3 06:00 دومین کاری که برای نزدیک شدن زمان ظهور باید انجام دهیم.. PDF 029
30 فایل صوتی شمارۀ 30 22.8 06:01 آیا کف زدن در مجالس شادی اهلبیت، مورد تأیید قرآن و عترت است؟ PDF 030
31 فایل صوتی شمارۀ 31 23.3 06:01 آیا می دانید چه عاملی باعث خوشحالی فوق العادّۀ یک ولی خدا می شود؟ PDF 031
32 فایل صوتی شمارۀ 32 22 06:00 آخرالزّمان و افسرده هایی که خود را شاد نشان می دهند.. PDF 032
33 فایل صوتی شمارۀ 33 22.9 06:01 مرحمت و قاطعیّت حضرت ولیعصر (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) .. PDF 033
34 فایل صوتی شمارۀ 34 19.3 05:01 آیه ای در قرآن مانع اقدام سخت امیرالمؤمنین (علیه السّلام).. PDF 034
35 فایل صوتی شمارۀ 35 21.5 05:48 یکی ار حربه های شیطان برای اغواء انسان.. PDF 035
36 فایل صوتی شمارۀ 36 19.4 05:07 چرا مداومت بر سورۀ إسراء توفیق یاری امام زمان (عج) را می دهد؟ PDF 036
37 فایل صوتی شمارۀ 37 22.5 05:58 آیا اطاعت با اکراه از خلیفۀ خدا، دارای اشکال است؟ PDF 037
38 فایل صوتی شمارۀ 38 23 06:01 چگونه می توان شاگرد اوّل مکتب یک معصوم شد؟ PDF 038
39 فایل صوتی شمارۀ 39 22.8 06:01 پشت پردۀ گرانی نرخ ها در آخرالزّمان.. PDF 039
40 فایل صوتی شمارۀ 40 24 06:36 داستان خضر (علیه السّلام) و موسی (علیه السّلام).. PDF 040
41 فایل صوتی شمارۀ 41 25 06:57 حکمت کشتن پسر بچّه توسط خضر (علیه السّلام).. PDF 041
42 فایل صوتی شمارۀ 42 26.3 06:57 تصمیمات خضرگونۀ ائمّۀ دوازده گانۀ شیعه.. PDF 042
43 فایل صوتی شمارۀ 43 19 05:01 روش اقناع خداوند متعال در اقناع بندگان برای روزه داری.. PDF 043
44 فایل صوتی شمارۀ 44 30.3 08:00 موضوعات مهمّ جزء اوّل قرآن کریم.. PDF 044
45 فایل صوتی شمارۀ 45 37.5 09:57 موضوعات مهمّ جزء دوم قرآن کریم.. PDF 045
46 فایل صوتی شمارۀ 46 2203 05:51 آیا اسلام دین جنگ است؟ PDF 046
47 فایل صوتی شمارۀ 47 22 06:01 طالوت و جالوت؛ مدیریّت امری ذاتی یا تجربی؟ PDF 047
48 فایل صوتی شمارۀ 48 36.6 09:46 موضوعات مهمّ جزء سوم قرآن کریم.. PDF 048
49 فایل صوتی شمارۀ 49 35.9 09:48 موضوعات مهمّ جزء چهارم قرآن کریم.. PDF 049
50 فایل صوتی شمارۀ 50 25.3 06:32 چرا تصوّر غالب بر اینست که امام زمان عج با اجبار، اسلام را حاکم میکند؟ PDF 050
51 فایل صوتی شمارۀ 51 36.8 09:48 موضوعات مهمّ جزء پنجم قرآن کریم.. PDF 051
52 فایل صوتی شمارۀ 52 37 09:49 موضوعات مهمّ جزء ششم قرآن کریم.. PDF 052
53 فایل صوتی شمارۀ 53 31 08:14 موسی (علیه السّلام) و بنی اسرائیل.. مهدی (عج) و منتظران.. PDF 053
54 فایل صوتی شمارۀ 54 36.8 09:52 موضوعات مهمّ جزء هفتم قرآن کریم.. PDF 054
55 فایل صوتی شمارۀ 55 28.9 07:52 بداء چیست؟ چرا در علائم ظهور امکان بداء هست؟ PDF 055
56 فایل صوتی شمارۀ 56 36 09:45 موضوعات مهمّ جزء هشتم قرآن کریم.. PDF 056
57 فایل صوتی شمارۀ 57 36.9 09:55 موضوعات مهمّ جزء نهم قرآن کریم.. PDF 057
58 فایل صوتی شمارۀ 58 36.1 09:47 موضوعات مهمّ جزء دهم قرآن کریم.. PDF 058
59 فایل صوتی شمارۀ 59 36.4 09:52 موضوعات مهمّ جزء یازدهم قرآن کریم.. PDF 059
60 فایل صوتی شمارۀ 60 34.5 08:54 اگر امام زمان (عج) از ما ناامید شود، چه آیه ای را می خواند؟ PDF 060
61 فایل صوتی شمارۀ 61 36.1 09:45 موضوعات مهمّ جزء دوازدهم قرآن کریم.. PDF 061
62 فایل صوتی شمارۀ 62 30.9 08:43 چرا یهود در نسبت گناه دادن به انبیاء، تلاش داشتند؟ PDF 062
63 فایل صوتی شمارۀ 63 36.7 09:49 موضوعات مهمّ جزء سیزدهم قرآن کریم.. PDF 063
64 فایل صوتی شمارۀ 64 35.5 09:41 موضوعات مهمّ جزء چهاردهم قرآن کریم.. PDF 064
65 فایل صوتی شمارۀ 65 32.4 08:45 بوزینگانی که از منبر پیامبر بالا می رفتند!!! PDF 065
66 فایل صوتی شمارۀ 66 36.8 09:50 موضوعات مهمّ جزء پانزدهم قرآن کریم.. PDF 066
67 فایل صوتی شمارۀ 67 23.8 06:40 روش تبلیغ دین به سبک بنی امیّه.. PDF 067
68 فایل صوتی شمارۀ 68 36.1 09:40 موضوعات مهمّ جزء شانزدهم قرآن کریم.. PDF 068
69 فایل صوتی شمارۀ 69 26 06:50 داستان ازدواج پیامبر با همسر مطلّقۀ پسرخوانده اش.. PDF 069
70 فایل صوتی شمارۀ 70 37 09:50 موضوعات مهمّ جزء هفدهم قرآن کریم.. PDF 070
71 فایل صوتی شمارۀ 71 37.2 09:49 موضوعات مهمّ جزء هجدهم قرآن کریم.. PDF 071
72 فایل صوتی شمارۀ 72 32.6 08:45 چرا در آستانۀ قیامت زلزله ها بسیار می شود؟ PDF 072
73 فایل صوتی شمارۀ 73 37.5 09:50 موضوعات مهمّ جزء نوزدهم قرآن کریم.. PDF 073
74 فایل صوتی شمارۀ 74 32.6 08:44 مثلث موانع فرج.. PDF 074
75 فایل صوتی شمارۀ 75 36.4 09:46 موضوعات مهمّ جزء بیستم قرآن کریم.. PDF 075
76 فایل صوتی شمارۀ 76 36.4 09:46 موضوعات مهمّ جزء بیست و یکم قرآن کریم.. PDF 076
77 فایل صوتی شمارۀ 77 36.5 09:42 تربیت نسل مهدوی.. PDF 077
78 فایل صوتی شمارۀ 78 36.9 09:47 موضوعات مهمّ جزء بیست و دوم قرآن کریم.. PDF 078
79 فایل صوتی شمارۀ 79 31.9 08:45 صیحۀ آسمانی؛ هیجان انگیز ترین علامت از علائم ظهور.. PDF 079
80 فایل صوتی شمارۀ 80 36.5 09:45 موضوعات مهمّ جزء بیست و سوم قرآن کریم.. PDF 080
81 فایل صوتی شمارۀ 81 36.1 09:46 موضوعات مهمّ جزء بیست و چهارم قرآن کریم.. PDF 081
82 فایل صوتی شمارۀ 82 32.4 08:46 مسخ در آخرالزّمان.. PDF 082
83 فایل صوتی شمارۀ 83 36.5 09:45 موضوعات مهمّ جزء بیست و پنجم قرآن کریم.. PDF 083
84 فایل صوتی شمارۀ 84 37 09:50 موضوعات مهمّ جزء بیست و ششم قرآن کریم.. PDF 084
85 فایل صوتی شمارۀ 85 36.2 09:49 موضوعات مهمّ جزء بیست و هفتم قرآن کریم.. PDF 085
86 فایل صوتی شمارۀ 86 36.3 09:48 موضوعات مهمّ جزء بیست و هشتم قرآن کریم.. PDF 086
87 فایل صوتی شمارۀ 87 36.2 09:50 موضوعات مهمّ جزء بیست و نهم قرآن کریم.. PDF 087
88 فایل صوتی شمارۀ 88 36.6 09:42 موضوعات مهمّ جزء سی ام قرآن کریم، بخش اوّل.. PDF 088
89 فایل صوتی شمارۀ 89 36.1 09:49 موضوعات مهمّ جزء سی ام قرآن کریم، بخش دوم.. PDF 089
90 فایل صوتی شمارۀ 90 37.2 09:27 قرآن را باید زندگی کرد.. PDF 090
91 فایل صوتی شمارۀ 91 32.1 08:48 نتیجۀ مدیریّت جامعه بدون قرآن.. PDF 091
92 فایل صوتی شمارۀ 92 37.5 09:48 گفتگوی پیشوایان و پیروان باطل در قیامت.. PDF 092
93 فایل صوتی شمارۀ 93 34.2 09:07 مستضعفان مقصّر.. مستضعفان مظلوم.. PDF 093
94 فایل صوتی شمارۀ 94 36.1 09:40 چرا انسانها اغلب از آنچه هستند ناراضی اند؟ PDF 094
95 فایل صوتی شمارۀ 95 35.8 09:48 انقلاب موسی (علیه السّلام).. انقلاب خمینی (ره).. PDF 095
96 فایل صوتی شمارۀ 96 36.7 09:45 لازمۀ ظهور، قدرت گیری و تجربه اندوزی شیعه است. PDF 096
97 فایل صوتی شمارۀ 97 35.5 09:24 آیا حفظ نظام از حفظ جان امام زمان (عج) واجب تر است؟ PDF 097
98 فایل صوتی شمارۀ 98 35.3 09:39 آیا می دانید تاکنون دو بار بداء اتّفاق افتاده است؟ PDF 098
99 فایل صوتی شمارۀ 99 35.6 09:33 چگونه می توان بدون ذرّه ای یأس، استقامت داشت؟ PDF 099
100 فایل صوتی شمارۀ 100 36 09:44 آیا بهشتیان در بهشت دچار یکنواختی نمی شوند؟ PDF 100
101 فایل صوتی شمارۀ 101 35.7 09:42 از معایب نظام زمینه ساز عدم پشتوانه سازی در سیاست.. PDF 101
102 فایل صوتی شمارۀ 102 35.5 09:40 القاعده > داعش > سفیانی؛ توطئه ای چند منظوره و حساب شده.. PDF 102
103 فایل صوتی شمارۀ 103 36.00 09:39 آیا چهرۀ ظاهری ما در قیامت همین چهرۀ ظاهری ما در دنیاست؟ PDF 103
104 فایل صوتی شمارۀ 104 35.4 09:40 چگونه انبیاء برای ما الگو باشند، وقتی کسی نمی تواند به پیامبری برسد؟ PDF 104
105 فایل صوتی شمارۀ 105 37 09:36 غرب و شرق در آستانۀ یک خلاء ایدئولوژیک و آمادۀ پذیرش یک مهدی.. PDF 105
106 فایل صوتی شمارۀ 106 36.9 09:44 والدین بی عرضه؛ ریشۀ پدیدۀ دوست-پسر و دوست-دختر.. PDF 106
107 فایل صوتی شمارۀ 107 36.1 09:39 آیا در آستانۀ ظهور، واقعاً دو سوم مردم می میرند؟ PDF 107
108 فایل صوتی شمارۀ 108 36.6 09:39 بررسی سه سیاستی که ما را در بیابان غیبت سرگردان تر کرد.. PDF 108
109 فایل صوتی شمارۀ 109 37.7 09:49 امام عصر (عج) در جادّۀ اصلی منتظر ماست! PDF 109
110 فایل صوتی شمارۀ 110 30.0 08:17 قرآن امیرالمؤمنین، قرآنی که مبنای امر مهدی (عج) است. PDF 110
111 فایل صوتی شمارۀ 111 36.9 09:47 چرا سیاسیّون و مذهبی ها توان پرورش انسانهای بزرگ را ندارند؟ PDF 111
112 فایل صوتی شمارۀ 112 35.9 09:43 هنر اقناع در مدیریّت جامعه.. PDF 112
113 فایل صوتی شمارۀ 113 35.7 09:49 یکی از تفاوتهای مهمّ مدیران عصر غیبت با مدیران عصر ظهور.. PDF 113
114 فایل صوتی شمارۀ 114 36.5 09:44 تکاثر.. تکافل.. کدهای امام زمان (عج) برای ما.. PDF 114
115 فایل صوتی شمارۀ 15 36.6 09:41 شرح صدر؟ حوصلۀ زیاد؟ اعصاب فولادی؟ PDF 115
116 فایل صوتی شمارۀ 116 35.7 09:46 آیا به صرف یک مشکل رجوع به مدّعیان ابطال سحر، لازم است؟ PDF 116
117 فایل صوتی شمارۀ 117 35 09:40 دادگاههایی برای مسئولین خائن و فاسد در عصر ظهور.. PDF 117
118 فایل صوتی شمارۀ 118 35.3 09:37 پدیدۀ غربال در آخرالزّمان؛ 5 دستۀ اول.. PDF 118
119 فایل صوتی شمارۀ 119 35.5 09:39 پدیدۀ غربال در آخرالزّمان؛ 5 دستۀ دوم.. PDF 119
120 فایل صوتی شمارۀ 120 36.3 09:47 پدیدۀ غربال در آخرالزّمان؛ 5 دستۀ سوم.. PDF 120
121 فایل صوتی شمارۀ 121 35.3 09:31 هجمۀ شدید رسانه ای بر علیه زمینه سازان و امام زمان (عج).. PDF 121
122 فایل صوتی شمارۀ 122 35.6 09:42 چه کنیم تا تحوّلات عظیم عصر ظهور برای ما قابل هضم باشد؟ PDF 122
123 فایل صوتی شمارۀ 123 35.6 09:40 فرصتهای طلایی از دست رفته در سال 70 و 140 هجری.. PDF 123
124 فایل صوتی شمارۀ 124 37.1 09:43 آیا بهشت فقط برای شیعیان است؟ PDF 124
125 فایل صوتی شمارۀ 125 37.5 09:46 مشروعیّت یا عدم مشروعیّت یک قدرت در عصر غیبت.. PDF 125
126 فایل صوتی شمارۀ 126 35.9 09:39 گروهی از مشرق زمین قیام می کنند (حجاب و عفاف).. PDF 126
127 فایل صوتی شمارۀ 127 35.6 09:37 هنر زمینه سازان ظهور در میان انواع دامهای آخرالزّمان.. PDF 127
128 فایل صوتی شمارۀ 128 37.3 09:44 چرا ما باید به یک نظام زمینه ساز انتقاد کنیم؟ PDF 128
129 فایل صوتی شمارۀ 129 36.3 09:44 راز جوان ماندن حضرت ولیعصر (عج) تا پایان عمر.. PDF 129
130 فایل صوتی شمارۀ 130 36.4 09:41 یک توطئۀ خطرناک اقتصادی؛ چیزی شبیه داعش در بخش نظامی.. PDF 130
131 فایل صوتی شمارۀ 131 38.1 09:47 حکمت یک ویروس فراگیر در آستانۀ یک تحوّل جهانی.. PDF 131
132 فایل صوتی شمارۀ 132 36.6 09:44 آداب ولایتمداری. آیا ولایتمداری «چشم گفتن» صرف است؟ PDF 132
133 فایل صوتی شمارۀ 133 36.9 09:42 عصر غیبت و بحران عقلانیّت.. PDF 133
134 فایل صوتی شمارۀ 134 36.9 09:51 در بعثت، غدیر، عاشورا و ظهور، تمام بحث بر سر این عنوان است: ... PDF 134
135 فایل صوتی شمارۀ 135 35.7 09:45 مدیران جوان دولت مهدوی؛ تبعات مدیران 60، 70 ساله.. PDF 135
136 فایل صوتی شمارۀ 136 35.1 09:44 تفاوت های مهمّ مدیران جوان و مدیران پیر.. PDF 136
137 فایل صوتی شمارۀ 137 36.7 09:46 چرا در مسجد مقدّس جمکران، یک گنبد بزرگ و چهار گنبد کوچک است؟ PDF 137
138 فایل صوتی شمارۀ 138 35.4 09:36 «قسط» اوّلین گام نظام مهدوی و در عصر ظهور و نظام زمینه ساز.. PDF 138
139 فایل صوتی شمارۀ 139 35.9 09:44 سازه های لاکچری که از موانع تحقّق قسط شدند. PDF 139
140 فایل صوتی شمارۀ 140 36.3 09:49 بی هویّتی فکری مسئولین از عوامل تحقّق قسط در جامعه.. PDF 140
141 فایل صوتی شمارۀ 141 35.9 09:40 اقتصاد جبهۀ انتظار.. داستان سیطرۀ دلار.. PDF 141
142 فایل صوتی شمارۀ 142 36.4 09:40 چرا فقط نام «قمی»، «خراسانی» و «شعیب بن صالح» است؟ PDF 142
143 فایل صوتی شمارۀ 143 36.5 09:49 مدّعی دروغین شعیب بن صالح.. PDF 143
144 فایل صوتی شمارۀ 144 35.5 09:47 آیا امام زمان (عج) ساختار سه گانۀ دولت، مجلس و دادگاه را می پذیرد؟ PDF 144
145 فایل صوتی شمارۀ 145 37.9 09:49 امام عصر (عج) یاران خود را از میان کدام انسانهای قرآنی، انتخاب می کند؟ PDF 145
146 فایل صوتی شمارۀ 146 45 11:57 آیات کاربردی جزء اوّل قرآن کریم.. PDF 146
147 فایل صوتی شمارۀ 147 44.9 12:17 آیات کاربردی جزء دوم قرآن کریم.. PDF 147
148 فایل صوتی شمارۀ 148 44.4 12:00 آیات کاربردی جزء سوم قرآن کریم.. PDF 148
149 فایل صوتی شمارۀ 149 48.2 12:52 آیات کاربردی جزء چهارم قرآن کریم.. PDF 149
150 فایل صوتی شمارۀ 150 45.6 12:24 آیات کاربردی جزء پنجم قرآن کریم.. PDF 150
151 فایل صوتی شمارۀ 151 48.7 12:58 آیات کاربردی جزء ششم قرآن کریم.. PDF 151
152 فایل صوتی شمارۀ 152 46.8 12:32 آیات کاربردی جزء هفتم قرآن کریم.. PDF 152
153 فایل صوتی شمارۀ 153 38.8 13:00 آیات کاربردی جزء هشتم قرآن کریم.. PDF 153
154 فایل صوتی شمارۀ 154 40.9 13:49 آیات کاربردی جزء نهم قرآن کریم.. PDF 154
155 فایل صوتی شمارۀ 155 41.5 13:59 آیات کاربردی جزء دهم قرآن کریم.. PDF 155
156 فایل صوتی شمارۀ 156 38.5 12:57 آیات کاربردی جزء یازدهم قرآن کریم.. PDF 156
157 فایل صوتی شمارۀ 157 44.7 14:45 آیات کاربردی جزء دوازدهم قرآن کریم.. PDF 157
158 فایل صوتی شمارۀ 158 42.3 14:12 آیات کاربردی جزء سیزدهم قرآن کریم.. PDF 158
159 فایل صوتی شمارۀ 159 43 14:29 آیات کاربردی جزء چهاردهم قرآن کریم.. PDF 159
160 فایل صوتی شمارۀ 160 42.4 14:40 آیات کاربردی جزء پانزدهم قرآن کریم.. PDF 160
161 فایل صوتی شمارۀ 161 42.6 14:14 آیات کاربردی جزء شانزدهم قرآن کریم.. PDF 161
162 فایل صوتی شمارۀ 162 42.9 14:57 آیات کاربردی جزء هفدهم قرآن کریم.. PDF 162
163 فایل صوتی شمارۀ 163 44 14:34 آیات کاربردی جزء هجدهم قرآن کریم.. PDF 163
164 فایل صوتی شمارۀ 164 43.8 15:34 آیات کاربردی جزء نوزدهم قرآن کریم.. PDF 164
165 فایل صوتی شمارۀ 165 42.8 15:19 آیات کاربردی جزء بیستم قرآن کریم.. PDF 165
166 فایل صوتی شمارۀ 166 42.7 14:49 آیات کاربردی جزء بیست و یکم قرآن کریم.. PDF 166
167 فایل صوتی شمارۀ 167 43.1 15:06 آیات کاربردی جزء بیست و دوم قرآن کریم.. PDF 167
168 فایل صوتی شمارۀ 168 42.9 14:49 آیات کاربردی جزء بیست و سوم قرآن کریم.. PDF 168
169 فایل صوتی شمارۀ 169 42.1 15:02 آیات کاربردی جزء بیست و چهارم قرآن کریم.. PDF 169
170 فایل صوتی شمارۀ 170 41.8 14:45 آیات کاربردی جزء بیست و پنجم قرآن کریم.. PDF 170
171 فایل صوتی شمارۀ 171 42.9 15:14 آیات کاربردی جزء بیست و ششم قرآن کریم.. PDF 171
172 فایل صوتی شمارۀ 172 43 15:00 آیات کاربردی جزء بیست و هفتم قرآن کریم.. PDF 172
173 فایل صوتی شمارۀ 173 44 15:44 آیات کاربردی جزء بیست و هشتم قرآن کریم.. PDF 173
174 فایل صوتی شمارۀ 174 43.4 15:40 آیات کاربردی جزء بیست و نهم قرآن کریم.. PDF 174
175 فایل صوتی شمارۀ 175 43.1 15:59 آیات کاربردی جزء سی ام قرآن کریم.. PDF 175
جنبش فرهنگی منادیان فتح

پیام آور علم، عمل، عشق و عدل، از دو منبع عقل و وحی، دست آوردی از ایرانیان برای جهانیان،
(www. JF72 .ir)
و من الله التوفیق...