سورۀ مائده

سوره مائده، آخرین سوره ای است که بر قلب پیامبر عظیم الشأن اسلام، حضرت محمّد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شده و در آن مضامین بسیار مهمّی گنجانده شده است. این سوره با دعوت مؤمنان به وفای به عهدها و پیمانها، آغاز میگردد؛ همگان را به تعاون در راه نیکو و تقوا دعوت نموده و آنان را از همکاری و همراهی در راه گناه و دشمنی، برحذر میدارد. پس از این موارد، داستان غدیر و آیۀ مربوط به آن را مطرح نموده و ارزش جانشینی پیامبر را متذّکر میگردد.
این سوره سراسر از سفارشات نبی مکرّم اسلام، در باب عمل و رعایت دستورات و فرامینی است که در طیّ 23 سال، تبلیغ شده است. سفارشاتی مبنی بر متعهّد بودن بر پیمانها و پرهیز شدید از نقض تمامی میثاق هایی که بین مردم و خداوند بسته شده است. در این سوره، عواقب نقض پیمانها را به صراحت تبیین نموده و همگان را از چشیدن آنها، بر حذر میدارد.
در این سوره به کرّات بر محوریّت کتاب خدا، و همچنین بر حکومت و قضاوت بر مبنای «ما أنزل الله» سفارش نموده و به صراحت بیان می نماید که اگر اقامۀ کتب الهی در تمام ابعاد حیات بشری، صورت نگیرد، ما هیچ و پوچیم و هر چه از آیات الهی بخوانیم و بشنویم، جز بر کفر و طغیان ما نخواهد افزود و از کفر ما نیز جز خسارت شدید به ما، حاصلی عائد ما نخواهد گشت.
در این سوره مقایسۀ صریحی بین کج طبعان و گمراهان با هدایت یافتگان راه حقّ، صورت گرفته و عاقبت هر یک از این دسته ها را تبیین می نماید. عاقبت کافران، مشرکان، منافقان، مفسدان، ظالمان، فاسقان و بزدلان را به شکست قطعی، ذلت و خواری، و در نهایت حسرت و پشیمانی آشکار نموده؛ و عاقبت مؤمنان حقیقی و مجاهدان ولایتمدار را به فتح و ظفر نهایی جلوه می بخشد.

جنبش فرهنگی منادیان فتح

پیام آور علم، عمل، عشق و عدل، از دو منبع عقل و وحی، دست آوردی از ایرانیان برای جهانیان،
(www. JF72 .ir)
و من الله التوفیق...